Avant j’avais des principes, maintenant j’ai des enfants


« « Préc. Bahis ?irketi Online spor bahisleri Bahis ?irketi 1XBET CO    |     Suiv. ????????? ???? ???????????? CoinRemitter ? ????????? ????????? ????? 2021 ???? ?? Cryptogeek ????????? ?? ????????????? » »

Co to jest metaverse? Wszystko co musisz wiedzie? o wirtualnym ?wiecie

Par  • Le 13 juillet 2022 à 16:52 • Catégorie : Non classé

To znaczy o realnym ?yciu, które przeplata si? z tym cyfrowym. Do biura wirtualnie, na przyj?cie wirtualnie – w wirtualnych ciuchach, w wirtualnej furze, do wirtualnego znajomego(?). Metaverse to ?wiat, który zawiera elementy rzeczywisto?ci, a cyfrowe elementy s? obecne w prawdziwym ?wiecie. Obrazowo przedstawiaj?c spraw?, to jakby móc eksplorowa? Google Maps w 3D. Tyle tylko, ?e ten dom mo?e wygl?da? tak jak nam si? podoba.

Spó?ka posiada tak?e wiele innych gier bazuj?cych na wirtualnych do?wiadczeniach. Facebook po?o?y? fundamenty pod metaverse ju? w 2019 roku, uruchamiaj?c spo?eczny ?wiat VR o nazwie Facebook Horizon Worlds. W kolejnych latach firma ??czy?a ró?ne aplikacje i technologie, aby w 2021 r. Oficjalnie zmieni? nazw? na Meta Platforms, Inc. (Meta).

Trudno nie zgodzi? si? z Zuckiem, ?e nie jeste?my stworzeni do wpatrywania si? w rz?dy twarzy na ekranie, mamy poczucie przestrzeni, jeste?my przyzwyczajeni, aby dzieli? si? ni? z innymi. Konieczno?? optymalizacji user experience’u w metawersie da pocz?tek nowym zawodom i bran?om, jak np. Tak zaczyna si? ksi??ka „?nie?yca” Neala Stephensona z 1992 r. Bo to w?a?nie Stephensona uwa?a si? za twórc? poj?cia „metaverse”, popularyzatora s?owa „awatar” i inspiracj? architektów internetu przysz?o?ci z Mety, do niedawna znanej jako Facebook. I nie tylko jej, bo metawers przez wszystkie przypadki odmienia dzi? ka?dy licz?cy si? gracz, od Microsoftu przez Nvidi? po Epic Games, firm? stoj?c? za „Fortnite”.

Akcje Meta Platforms: Czego inwestorzy nie widz? w cenie?

Za to du?o si? mówi o mo?liwo?ci organizowania spotka? znajomych, wspó?pracowników w wirtualnych przestrzeniach gdzie ka?d? z osób b?dzie reprezentowa? awatar. Awatar rysunkowy, ascent zasoby uaktualniaj? przychody outlook maid skocz w cenach gazu oderwany od rzeczywisto?ci, praktycznie bez ?adnej ekspresji w postaci emocji. Bill Gates twierdzi, ?e nied?ugo spotkania w pracy b?dziemy odbywa? w wirtualnej rzeczywisto?ci.

  • Snoopverse istnieje w ?wiecie programu The Sandbox.
  • S? nimi eksperymenty Meta (dawnego Facebooka), codzienne spotkania na Zoomie, wirtualne ?wiaty Decentraland czy Sandbox.
  • Z kolei wedle raportu Bloomberg Intelligence rynek metaverse mo?e by? wart 800 mld USD ju? w 2024 r.
  • Spokojnym korzystaniem z wszystkich uroków prawdziwego ?wiata, podczas gdy inni, zamkni?ci w swoich mieszkaniach, rozkoszuj? si? syntetykiem.

Skoro mo?emy wchodzi? w interakcj? z milionami ludzi, mo?emy te? oferowa? im swoje produkty i us?ugi. Mo?emy sprzedawa? nasz? sztuk? w postaci tokenów NFT, kupowa? pizz? z dostaw? w realu czy za drobn? op?at? w stablecoinach uczestniczy? w wirtualnym wyk?adzie. W sumie – taki Internet kolejnej generacji, tyle ?e zamiast patrzy? na niego przez szybk? ekranu, niejako wchodzisz do jego wn?trza. Dzi? Metaverse w tym znaczeniu jeszcze nie istnieje, ale jego pierwsze zal??ki ju? widzimy.

Twórcy tych dzie? i wytworów popkultury zwykle zak?adali, ?e równoleg?y ?wiat zbuduje jedna organizacja czy grupa – w rzeczywisto?ci ma by? inaczej. A przynajmniej tak to widzi Zuckerberg, czy te? mówi, ?e tak to widzi, bo gdyby otwarcie przyzna?, ?e tworzy nowy internet jako monopolista, Mecie mo?na by by?o ju? pisa? epitafium. Wiceprezes Intela, Raja Koduri, bez ogródek stwierdzi?, ?e potrzeba pod metaverse z wizji Zuckerberga zwi?kszy? moc obliczeniow? maszyn na ?wiecie o ponad 1000 razy! Ile energii b?dzie potrzebowa?a i jak bardzo jej produkcja rozjebie nasz? planet?, która i tak ju? jest na granicy wytrzyma?o?ci? Inna sprawa, ?e Intel pracuje nad oprogramowaniem do metaverse, które pozwoli nam wykorzystywa? nieu?ywan? moc z innych urz?dze?. Wi?c jak na przyk?ad b?dziesz si? ??czy? z wirtualnym ?wiatem za pomoc? laptopa, to Twój smartphone, telewizor, robot sprz?taj?cy czy inna lodówka u?ycz? Ci mocy, aby poprawi? p?ynno?? i wydajno??.

– Dystopijny obraz metawersu z „Player One” pokazuje, jak wa?ne jest, aby nie budowa? czego?, co zast?pi nam prawdziwe ?ycie. Metawers powinien zapewni? wi?ksz? dost?pno?? oraz bezpieczniejsze i bardziej komfortowe przestrzenie ni? w prawdziwym ?yciu, a tak?e sprawi?, ?e nasze relacje w sieci stan? si? bardziej realne. Je?li jednak przypadkowo, czy te? celowo, stworzymy script3 uruchamia pierwsze protokó? defible zbudowany na sieci gwiezdnej przez dalnokosoin metawers, który zast?pi prawdziwe ?ycie, ?wiat stanie si? gorszy – mówi Daniel Liebeskind z Topii. Jak zawsze wszyscy boj? si?, aby poci?g im nie odjecha?. Wi?c inwestowane s? setki milionów dolarów w firmy, które pracuj? nad metaverse, marki tworz? swoje wirtualne ?wiaty. Jedyny, który otwarcie neguje metaverse to Elon Musk, ale do niego przejdziemy za chwil?.

Generuj?c rekordowe liczby sprzeda?y i stale rosn?ce ceny NFT, wirtualne ?wiaty ju? dzi? s? topowym towarem w przestrzeni kryptowalutowej. Wraz ze wzrostem popularno?ci kryptowalut, mo?emy zauwa?y? pojawiaj?ce si? trendy w ramach technologii blockchain. 2021 rok zdominowany by? przez takie trendy w tym ?wiecie, jak zdecentralizowane finanse (DeFi), NFT oraz Metaverse. Ten ostatni jest dodatkowo ?ci?le zwi?zany z gamingiem i – co ciekawe – zosta? zaadaptowany do ?wiata blockchain z literatury XX wieku. Metaverses mo?e przej?? niektóre aspekty prawdziwego ?ycia, w zale?no?ci od tego, jakie narz?dzie zostanie stworzone. Na przyk?ad agenci nieruchomo?ci mog? dostarcza? imponuj?ce graficznie reprezentacje domów, co oznacza, ?e ??ludzie wol? odwiedza? je za pomoc? gogli VR ni? fizycznie podró?owa? do danej lokalizacji.

Co to jest metaverse? Wszystko co musisz wiedzie? o wirtualnym ?wiecie

Z czasem konsternacja zwi?zana z metawersem zmieni si? w zrozumienie, do czego to s?u?y. Facebook uruchomi? Horizon Workrooms, czyli co? na kszta?t trójwymiarowego Zooma, który ma zach?ci? do u?ywania gogli Meta Quest 2 (do niedawna Oculus Quest 2) tak?e w pracy. Dotychczas by?y one wykorzystywane g?ównie do gier, fitnessu i rozrywki. We wrze?niu zadebiutowa?y Ray-Ban Stories, czyli smart okulary od Facebooka. „Minecraft” i platforma Azure, traktuje metawers nie mniej powa?nie ni? Meta.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD

G??boko wierz? w t? technologi? i z uwaga ?ledz? zmiany w tym zakresie. Jestem przekonany, ?e blockchain zmieni ?wiat na dobre i to ju? nied?ugo. Staram si? dba? o to, aby najwa?niejsze informacje ze ?wiata kryptowalut dociera?y do Was w szybki i rzetelny sposób. Dostarczam Wam zarówno newsy, jak równie? d?u?sze artyku?y.

Metaverse. Plusy i minusy

Od 67% do 89% inwestorów traci swoje ?rodki handluj?c CFD. Musisz rozwa?y?, czy jeste? w stanie ponie?? ryzyko utraty zainwestowanych ?rodków. Mo?e on s?u?y? rozrywce czy edukacji, pozwala na nowoczesne formy opieki zdrowotnej czy us?ug. Ma potencja?, aby ca?kowicie zmieni? obecny model ?ycia spo?ecznego. O wielu z nich pisali?my w tek?cie na temat zarabiania przy pomocy tokenów NFT. Dopóki nie potrzebujemy dok?adnego odwzorowania rzeczywisto?ci w 3D i VR, jest to banalnie proste.

Pandemia zmieni?a nawyki i wp?yn??a na sposób my?lenia milionów ludzi, którzy do?wiadczyli lockdownów i uczestniczyli w codziennych interakcjach ze ?wiatem zewn?trznym bez wychodzenia z domów. Plany zwi?zane z metaversem, pojawiaj? si? jednak tak?e po stronie instytucji pa?stwowych i publicznych. Barbados sta? si? pierwszym krajem na ?wiecie, który otworzy? w nim swoj? ambasad?.

Metaverse mo?e by? miejscem pracy, w którym wszyscy pracownicy b?d? i w biurze i zdalnie. Przypadek pracy jest podobny do przypadku imprezy. Na spotkaniach, przy hot desku, czy wspólnej kuchni.

U?ytkownicy maj? w nim by? w?a?cicielami przestrzeni, w których przebywaj? i przedmiotów, które posiadaj?. Dzi?ki imponuj?cym korzy?ciom, takim jak rynki cyfrowe, lepsza edukacja, wi?cej mo?liwo?ci zatrudnienia i lepsza komunikacja, metaverse mo?e zapewni? niesamowit? u?yteczno??. Jednak problemy, takie jak obawy dotycz?ce bezpiecze?stwa i dost?pno?ci technologii, musz? zosta? przezwyci??one, aby masy sprzedawa?y si? po przej?ciu jeszcze wi?kszej liczby aspektów swojego ?ycia na sfer? cyfrow?. Firmy, spo?eczno?ci i bran?e mog? sta? si? zbyt zale?ne od Metaverse, ale co by by?o, gdyby metaverses przesta?y dzia?a??

Occulus od Meta ju? ci??ko pracuje nad stworzeniem ró?nych interakcji metaverse, które wykorzystuj? VR. Meta mówi, ?e metaverse polega ewolucja ems: gdzie jeste?my teraz na „zwi?kszaniu znaczenia czasu sp?dzanego w Internecie”. Dla nich nie chodzi tylko o sp?dzanie wi?kszej ilo?ci czasu w sieci.

Wystarczy zalogowa? si? na wybran? platform?, jak Decentraland, Horizon Worlds czy High Street. Szybko si? rozwijaj?, s? znane i innowacyjne, na razie nie mog? jednak równa? si? z tuzami z listy powy?ej. Czasem wspó?pracuj? z wielkimi firmami, trudno im jednak obj?? prowadzenie w tym wy?cigu. Nie sta? ich na wynaj?cie 10 tysi?cy in?ynierów, jak kiedy? zadeklarowa? to Facebook. Z tego powodu równie? nie s? to pe?noprawne Metaverse, a raczej rozbudowane zdecentralizowane aplikacje, która dopiero maj? szans? sie nimi sta?. Internet jest kopalni? danych, a Metaverse przyniesie ich jeszcze wi?cej i pozwoli sprzeda? dro?ej.

Skok z Mount Everest, wy?cig motorówek, miejsce w pierwszym rz?dzie na koncercie Elvisa… Super. Spokojnym korzystaniem z wszystkich uroków prawdziwego ?wiata, podczas gdy inni, zamkni?ci w swoich mieszkaniach, rozkoszuj? si? syntetykiem. Fortnite obs?uguje ok. 240 milionów graczy miesi?cznie, Roblox niewiele mniej. Nawet Microsoft ma miliony u?ytkowników platformy Teams, któr? ma?o przekonuj?co kreuje na w?asny Metaverse. Epic Games i jego Unreal radzi sobie nie?le, zdo?a? nawet przyci?gn?? do wspó?pracy takich gigantów jak Lego czy Sony.


« « Préc. Bahis ?irketi Online spor bahisleri Bahis ?irketi 1XBET CO    |     Suiv. ????????? ???? ???????????? CoinRemitter ? ????????? ????????? ????? 2021 ???? ?? Cryptogeek ????????? ?? ????????????? » »

Comments are closed.


« « Préc. Bahis ?irketi Online spor bahisleri Bahis ?irketi 1XBET CO    |     Suiv. ????????? ???? ???????????? CoinRemitter ? ????????? ????????? ????? 2021 ???? ?? Cryptogeek ????????? ?? ????????????? » »