Pin up çizilmi? resim tuvali ile pin up resimleri hemen boyamaya ba?lay?

Pin up çizilmi? resim tuvali ile pin up resimleri hemen boyamaya ba?lay?n

Guess Sexy Pin Up Shirt Kad?n Gömlek 7628067885670

Kelimelerin seslendirili?ini otomatik dinlemek için ayarlardan iste?iniz aksan? seçebilirsiniz. Ziyaretçiler/Mü?terilerimiz/Üyelerimiz tüm bu konularda ek bilgi istemlerini, her türlü talep ve ?ikâyetlerini a?a??daki ileti?im kanallar?ndan ula?arak ?irketimiz Çiçek ?ç Giyim Tic. ?lgili talebin yasalar gere?i belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-?ekilde) yap?lmas? gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulmas? gerekir. A?a??da ve ki?isel veri mevzuat?nda öngörülen yöntem-usuller ile i?lenebilecektir. Sitemiz üzerinden yapaca??n?z tüm al??veri?lerde kredi kart?na taksik imkan? bulunmaktad?r. 3 i? günü içerisinde ödemesi yap?lmayan sipari?ler otomatik silinmektedir.

 • Kanvas Tablonuzun ölçüsünü a?a??dan belirlemeyi unutmay?n?z.Dilerseniz tablonuza saat özelli?i ekleterek Tablo Saat olarak da sipari? verebilirsiniz.
 • Bulundu?unuz adres ve mobil bölgeye ba?l? olarak 1-4 i? günü içerisinde teslimat sa?lanmaktad?r.
 • Sitemizde (mobil uygulamalar? dahil tüm dijital platformlar?nda) muhtelif türde çerezler kullan?lmaktad?r.
 • Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunlar?n düzenlenmesi, revizyonu ve k?smen/tamamen kullan?m? konusunda; ?irketimizin anla?mas?na göre di?er üçüncü ?ah?slara ait olanlar hariç; tüm fikri-s?nai haklar ve mülkiyet haklar? Çiçek ?ç Giyim Tic.
 • Bunlar oturum çerezleri, kal?c? çerezler, zorunlu çerezler, i?levsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tan?mlama bilgileridir.

Tüm özel ?ahs?n?za ait bilgiler koruma alt?ndad?r ve Tabloshop.com güvencesindedir. 3D Secure hizmeti ve dünyan?n önde gelen ödeme sistemleri firmas? Masterpass altyap?s? sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatl???yla al??veri?inizi yapabilirsiniz.

KARGO ?LE TESL?MAT

En iyi sonuçlar için lütfen taray?c?n?z?n çerezleri kabul etti?inden emin olun. Son 3 gündür çekim yapam?yorum ve ödeme alam?yorum.

 • Bu site paraya el koyuyor ve kesinlikle paray? yollam?yor.
 • Kelimelerin seslendirili?ini otomatik dinlemek için ayarlardan iste?iniz aksan? seçebilirsiniz.
 • Ziyaretçilerin/Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen di?er sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflar?na elektronik ileti?imi yap?lan bilgilendirme, tan?t?m ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde ald?klar? kararlardan, bunlara göre yapt?klar? her türlü i?lem ve uygulama ile sonuçlar?ndan Ziyaretçiler/Üyeler sorumludurlar.
 • ?ngilizce kelime haznenizi artt?racak kelime oyunlar?.
 • Tabloshop.com 256 bit ?ifreleme ile korunmaktad?r.

Yeni ürün duyurular?ndan, özel etkinliklerden ve online tekliflerden ilk önce siz haberdar olun. Olu?uturulan sipari?ler 1 ila 7 i? gününde Yurtiçi kargo ile gönderilecektir. ?ade için sipari?inizle gelen iade formunu doldurup kargoya geri vermeniz yeterli.

Fiyat s?n?rlamas? olmaks?n?z tüm sipari?lerinizde Ücretsiz Kargo avantaj?!

?ngilizce kelime haznenizi artt?racak kelime oyunlar?. Ayarlar bölümünü kullarak çevirisini görmek istedi?iniz sözlükleri seçme ve ayn? zamanda sözlüklerin gösterim s?ras?n? ayarlama imkan? https://pinup-turkiye2.com/.

 • Birinci s?n?f kaliteyi en uygun fiyata sat?n alman?z için her zaman en uygun fiyat garantisi sunuyoruz.
 • Sitemiz üzerinden yapaca??n?z tüm al??veri?lerde kredi kart?na taksik imkan? bulunmaktad?r.
 • Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet sat?n alma ve bilgi güncelleme amaçl? girilen bilgiler, keza kredi kart? ve banka kartlar?na ait gizli bilgiler, di?er internet kullan?c?lar? taraf?ndan görüntülenemez.
 • Muhasebe departman?m?z mesai saatleri içerisinde her 30dk’da bir havale-eft sipari?lerinin kontrollerini sa?lamakta ve onay vermektedir.
 • 7 senedir sanal kumar oynuyorum ve oynad???m en kötü site budur.

7 senedir sanal kumar oynuyorum ve oynad???m en kötü site budur. Sitemizi kullan?mlar?n?zda (varsa) tüm kredi kart? i?lemleri ve onaylar? ?irketimiz’den ba??ms?z olarak ilgili Banka veya Kart Kurulu?lar?nca online olarak aran?zda gerçekle?tirilmekte olup Kredi kart? « ?ifresi » gibi bilgiler ?irketimiz taraf?ndan görülmez ve kaydedilmez. 6698 say?l? KVKK uyar?nca ve Veri Sorumlusu s?fat?yla, ki?isel verileriniz bu sayfada aç?kland??? çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuat?n izin verdi?i durumlarda 3. Ki?ilere aç?klanabilecek / devredilebilecek, s?n?fland?r?labilecek ve KVKK’da say?lan ?ekillerde i?lenebilecektir. Ortalama sipari?leriniz 1-2 i? gününde Ankara merkezli imalathanemizden kargoya teslim edilmektedir.

Ürün Özellikleri

Tablolarda kullan?lan ah?ap çerçeveler birinci s?n?f çam a?ac?ndan imal edilmektedir. Kullan?lan çam çerçeveler kurutulmu? ve f?r?nlanm??t?r. Pin Up Girls Series Tablosu ve di?er tüm ürünlerde ah?ap ?aseler 3x3cm kal?nl??a sahiptir. Tüm kanvas tablolar?m?zda 370gr/m2 %100 pamuk astarl? birinci s?n?f sanatsal kanvas kuma?lar kullan?lmaktad?r. PVC, asit veya herhangi bir kanserojen madde içermez.

 • Canl? yard?ma ba?land???n?z zaman hep ayn? ?eyleri duyars?n?z.
 • Tüm özel ?ahs?n?za ait bilgiler koruma alt?ndad?r ve Tabloshop.com güvencesindedir.
 • Burada paray? çekimi aktarm?yorlar hesaba ve ödeme alam?yorum.
 • Lütfen yard?mc? olun eski hesab?ma gireyim numara de?i?ikli?i yapt?m kot gelmiyor.
 • Tüketici sözle?mesi kendi ?artlar?nda ve taraflar? aras?nda uygulan?r.

+200K modeli en uygun fiyat ve kaliteden sunan TabloShop, mü?teri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çal???r. Uzman kadrosu ile profesyonel i?çilikle %100 yerli üretim ve 1.

Al??veri? Yap?n

Kanvas Tablonuzun ölçüsünü a?a??dan belirlemeyi unutmay?n?z.Dilerseniz tablonuza saat özelli?i ekleterek Tablo Saat olarak da sipari? verebilirsiniz. Bunun için a?a??da bulunan saat bölümünden « Saat ?stiyorum » seçene?ini seçmeniz yeterlidir. Grafikerlerimiz uygun pozisyona saat tasar?m?n?z? haz?rlad?ktan sonra sizinle irtibata geçecek böylece siz be?enmeden tasar?m?n?z bask?ya verilmeyecektir. Sitemize üye oldu?unuz takdirde payla?t???n?z tüm e-posta, adres, telefon vb.

Aylard?r tek kuru? vermeyen oyuna girdi?iniz anda 10 dakikada paray? yiyen tek site ancak yemeyi biliyorlar. Güncelleme geldikten sonra tamamen gereksiz bir sayfa oldu. Aylard?r bo?tan yere param? yemekten ba?ka bir i?e yaramad?. Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlar?ndaki program ve/veya i?letim sistemi ve/veya internet taray?c?s?n?n ayarlar?ndan çerezleri düzenleyerek kald?rabilirler ve/veya an?lan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihaz?n/program?n arzu edildi?i gibi çal??mayabilece?i ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayaca?? bilinmelidir).

Pinupbet Pin Up Para Ödemiyor

6698 say?l? KVKK uyar?nca, Firmam?z ile payla?t???n?z ki?isel verileriniz, tamamen veya k?smen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, de?i?tirilerek, yeniden düzenlenerek, k?sacas? veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?leme konu olarak taraf?m?zdan i?lenebilecektir. KVKK kapsam?nda veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lem « ki?isel verilerin i?lenmesi” olarak kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin/Üyelerin yukar?da belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflar?na yap?lan ileti?imler, bilgilendirmeler, bildirimler, tan?t?m ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet sat?n almas? söz konusu olursa an?lan i?lem ayr?ca ve kanuni usulünce ilgili sat?c?/sa?lay?c? ile yapacaklar? tüketici sözle?mesine tabidir. Tüketici sözle?mesi kendi ?artlar?nda ve taraflar? aras?nda uygulan?r. Ziyaretçilerin/Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen di?er sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflar?na elektronik ileti?imi yap?lan bilgilendirme, tan?t?m ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde ald?klar? kararlardan, bunlara göre yapt?klar? her türlü i?lem ve uygulama ile sonuçlar?ndan Ziyaretçiler/Üyeler sorumludurlar.

 • Sitemizi kullan?mlar?n?zda (varsa) tüm kredi kart? i?lemleri ve onaylar? ?irketimiz’den ba??ms?z olarak ilgili Banka veya Kart Kurulu?lar?nca online olarak aran?zda gerçekle?tirilmekte olup Kredi kart? « ?ifresi » gibi bilgiler ?irketimiz taraf?ndan görülmez ve kaydedilmez.
 • Kullan?lan çam çerçeveler kurutulmu? ve f?r?nlanm??t?r.
 • Al??veri? deneyiminizi iyile?tirmek için yasal çerezler kullan?yoruz.
 • Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre a??lmamak kayd?yla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.
 • Zannedersem kasa bo? tamamen kendilerine kazanç yönelik hiç kazanç yok verdikleri bonuslarda çok bo? ayr?ca oyunlara program geli?tirdiklerini dü?ünüyorum Çünkü aviator oynuyorum yüksek oran girdi?iniz anda çak?l?yorsunuz ayr?ca hiçbir sitenin oyun oranlar? bu kadar dü?ük de?il bütün slotlar?nda içi…

Ürünü teslim ald?ktan sonra 14 gün içerisinde iade ve de?i?im yapabilirsiniz. Sipari?lerinizi kap?da nakit veya kredi kart? tek çekim ile güvenle ödeyebilirsiniz. Kargo firmas?n?n da alm?? oldu?u kap?da ödeme hizmet ücreti +40.00 TL’dir.

Pin Up Girls Series Tablosu

Herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyece?imizden, çocuklar?n ve di?er re?it olmayan ki?ilerin kullan?mlar?, bilgileri ve bunlar?n i?lenme-i?lemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup ki?isel verilerine (ve duruma göre keza ileti?imlere) ili?kin haklar?n? da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler. ?irketimiz gizlilik, ki?isel veri saklama-kullan?m ve imha politikas? ve Site kullan?m ?artlar? gibi konularda, keza mü?teri-üyelerine sunaca?? ürün, hizmet ve f?rsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebilece?i her türlü de?i?ikli?i yapma hakk?n? sakl? tutar; bu de?i?iklikler ?irketimizce Siteden veya di?er uygun yöntemler ile duyuruldu?u andan itibaren geçerli olur. Sipari?in 2 i? günü içinde kargoya teslim edilir. Kampanya dönemlerinde ya?anan yo?unluk nedeniyle kargoya verilme süresi 2-7 i? günü aras?nda de?i?kenlik gösterebilir.

 • Ortalama sipari?leriniz 1-2 i? gününde Ankara merkezli imalathanemizden kargoya teslim edilmektedir.
 • Sesli Sözlük garantisinde Profesyonel çeviri hizmetleri.
 • Olu?uturulan sipari?ler 1 ila 7 i? gününde Yurtiçi kargo ile gönderilecektir.
 • Ziyaretçilerin/Üyelerin yukar?da belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflar?na yap?lan ileti?imler, bilgilendirmeler, bildirimler, tan?t?m ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet sat?n almas? söz konusu olursa an?lan i?lem ayr?ca ve kanuni usulünce ilgili sat?c?/sa?lay?c? ile yapacaklar? tüketici sözle?mesine tabidir.
 • IOS, Android ve Windows mobil platformlarda online ve offline sözlük programlar?.

Tabloshop.com 256 bit ?ifreleme ile korunmaktad?r. Sitemizden yap?lan tüm veri i?lemleri ?ifrelenerek, kötü amaçl? ki?ilerin verilerinize ula?mas?n? engeller. Bu güvenli?i dünyaca ünlü Sectigo Limited sa?lamaktad?r.

Pinupbet Oyun Politikas?

Çok uzun y?llar ayn? renk, ???k ve doku kalitesini korumaktad?r. Pin Up Girls Series Tablosu ve di?er tüm ürünler güne?, ???k, fla? gibi etkenlerden etkilenmez. Pin-up bahis sitesine para yat?rd?m, içerideki 49 bin TL parama el koydular. Bu site paraya el koyuyor ve kesinlikle paray? yollam?yor. Lütfen bu tür sitelere paran?z? yat?rmay?n çünkü alamazs?n?z. Canl? yard?ma ba?land???n?z zaman hep ayn? ?eyleri duyars?n?z.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre a??lmamak kayd?yla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar. Gizlilik Kurallar?m?z, ?leti?imler, Site Kullan?m ?artlar? ve Ki?isel Verilerinizin ??lenmesi ile ilgili uygulamalar?m?z ve Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam?ndaki haklar?n?z hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Ki?iye özel ürünler, çerçeveli kanvas tablolar ile 500 TL alt?ndaki ve 2000 TL üzerindeki sipari?lerde kap?da ödeme seçene?ini bulunmamaktad?r. A’dan Z’ye birinci s?n?f malzemelerin kullan?ld??? ürünlerde, %100 mü?teri memnuniyeti birinci önceli?imizdir. Üzgünüz, sadece robot olmad???n?zdan emin olmal?y?z.

Ürün hakk?nda soru sorun

Yat?r?m yapmamda bir sorun yok ama kendi ödemelerini yapm?yorlar. 970 bin tutturdum 4 gün boyunca çekim iptali verdiler hesaptan 20 bin c?kt? hesab?ma dü?medi muhatap kimse yok ama para almaya gelince an?nda al?yorlar yetkili birileri bu… Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunlar?n düzenlenmesi, revizyonu ve k?smen/tamamen kullan?m? konusunda; ?irketimizin anla?mas?na göre di?er üçüncü ?ah?slara ait olanlar hariç; tüm fikri-s?nai haklar ve mülkiyet haklar? Çiçek ?ç Giyim Tic. (Bilgisayar ve di?er cihazlar?n?zdaki çerezler ve bildirimlere ili?kin bilgilendirmeler, bunlar? düzenlemek için yapabilece?iniz i?lemler yukar?da belirtilmi?tir).

Zaten ?u an ara verdim Böyle s?k?nt? çekeceksek, olmas?n daha iyi. Oyun için hesaba para att???m?zda gidiyor da, çekerken niye öyle s?k?nt? ya??yoruz. Bana demeyin sistem yo?un, bu yüklerken yo?un de?il de, çekerke…

Pin Up K?z? Defter Nbpu15

Pin Up Girls Series Tablosu ve di?er tüm tablolar profesyonel i?çilik ile haz?rlan?r. Zannedersem kasa bo? tamamen kendilerine kazanç yönelik hiç kazanç yok verdikleri bonuslarda çok bo? ayr?ca oyunlara program geli?tirdiklerini dü?ünüyorum Çünkü aviator oynuyorum yüksek oran girdi?iniz anda çak?l?yorsunuz ayr?ca hiçbir sitenin oyun oranlar? bu kadar dü?ük de?il bütün slotlar?nda içi… Bu numaram oyuna kay?tl? ama aktif de?il yard?mc? olursan?z sevinirim. Lütfen yard?mc? olun eski hesab?ma gireyim numara de?i?ikli?i yapt?m kot gelmiyor. Sipari?in haz?rlanmaya ba?lanmad? ise sipari? verme saatinden itibaren ilk 1 saat içinde sipari?ini iptal edebilirsin. Birinci s?n?f kaliteyi en uygun fiyata sat?n alman?z için her zaman en uygun fiyat garantisi sunuyoruz.

 • Ürününüz en k?sa sürede üretilir, Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo fark?yla kap?n?za kadar teslim edilir.
 • Tablolarda kullan?lan ah?ap çerçeveler birinci s?n?f çam a?ac?ndan imal edilmektedir.
 • KVKK kapsam?nda veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lem « ki?isel verilerin i?lenmesi” olarak kabul edilmektedir.
 • (Bilgisayar ve di?er cihazlar?n?zdaki çerezler ve bildirimlere ili?kin bilgilendirmeler, bunlar? düzenlemek için yapabilece?iniz i?lemler yukar?da belirtilmi?tir).
 • Çok uzun y?llar ayn? renk, ???k ve doku kalitesini korumaktad?r.

Bulundu?unuz adres ve mobil bölgeye ba?l? olarak 1-4 i? günü içerisinde teslimat sa?lanmaktad?r. Ziyaretçiler/Üyeler taraf?ndan verilen/taraflar?ndan edinilen bilgilerin ve i?lemlerin güvenli?i için gerekli önlemler bilgi ve i?lemin mahiyetine göre ?irketimiz veya ilgili kurulu?ca sistemlerde ve internet altyap?s?nda, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurlar? dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile al?nm??t?r. (Varsa) Sitemizden al??veri?lerinizde, her i?lem s?ras?nda görece?iniz sipari? ön bilgilendirme formu-mesafeli sat?? sözle?mesi ?artlar? geçerli olacakt?r.

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktad?r. Sepetinizde ürün bulunmamaktad?r.

IOS, Android ve Windows mobil platformlarda online ve offline sözlük programlar?. Sesli Sözlük garantisinde Profesyonel çeviri hizmetleri.

 • Yat?r?m yapmamda bir sorun yok ama kendi ödemelerini yapm?yorlar.
 • En iyi sonuçlar için lütfen taray?c?n?z?n çerezleri kabul etti?inden emin olun.
 • Bu hususlardaki ba?vuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi taraf?na aç?klanarak kabul edilmeyebilecektir (?lgili kanuni haklar sakl?d?r).
 • Gizlilik Kurallar?m?z, ?leti?imler, Site Kullan?m ?artlar? ve Ki?isel Verilerinizin ??lenmesi ile ilgili uygulamalar?m?z ve Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam?ndaki haklar?n?z hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
 • Bunun için a?a??da bulunan saat bölümünden « Saat ?stiyorum » seçene?ini seçmeniz yeterlidir.

Shopi go’dan sipari? etti?iniz ürünleri, size veya gösterdi?iniz adresteki ki?iye/kurulu?a teslim tarihinden itibaren, kullan?lmam?? olmas? ?art?yla 30 gün içerisinde hiçbir neden belirtmeden Yurtiçi kargo ile ücretsiz olarak iade edebilir veya de?i?im sürecinizi ba?latabilirsiniz. Pinupbet.com’da kazanç sa?lad???mda hesab?ma para yat?rmakta büyük sorunlar ya??yorum. Para çekmek istedi?imde ise 1-3 gün içerisinde yat?r?m sa?land???n? söylemektedirler.

Pinupbet Sahte Oyun Sitesi

Bu husustaki aç?k bildirim-taleplerine göre, ki?isel veri i?lemleri ve/veya belirtti?i kanallar için taraf?na ileti?imler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan ki?isel veri i?lemeleri ve ileti?imler devam eder). Ziyaretçi/Mü?teri/Üye dilerse ayr?ca, hukuken muhafazas? gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kay?t sisteminden silinir ya da yok edilir veya ayn? amac? sa?lamak üzere kimli?i belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki ba?vuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi taraf?na aç?klanarak kabul edilmeyebilecektir (?lgili kanuni haklar sakl?d?r). Ziyaretçilerimiz/Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun ?ekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ili?kin tan?t?m, reklam, ileti?im, promosyon, sat?? ve pazarlama amac?yla, keza ma?aza kart?, kredi kart? ve üyelik bilgilendirme, i?lem, uygulamalar? için ?irketimiz Çiçek ?ç Giyim Tic. A.? ve Sitemizde (mobil uygulamas? dahil), ziyaretçi-üye-mü?teri bilgilerinin gizlili?i, ki?isel verilerin (bilgilerin) korunmas?, saklanmas?, i?lenmesi-kullan?m?-imhas?, ticari elektronik ileti?imler ve di?er hususlarda, a?a??da cari esaslar? belirtilen Gizlilik Kurallar?-Politikas? ve Uygulama-Kullan?m ?artlar? geçerlidir.

 • Ki?iye özel ürünler, çerçeveli kanvas tablolar ile 500 TL alt?ndaki ve 2000 TL üzerindeki sipari?lerde kap?da ödeme seçene?ini bulunmamaktad?r.
 • Sipari?in haz?rlanmaya ba?lanmad? ise sipari? verme saatinden itibaren ilk 1 saat içinde sipari?ini iptal edebilirsin.
 • Etimoloji, E? ve Z?t anlamlar, kelime okunu?lar? ve günün kelimesi.
 • Lütfen bu tür sitelere paran?z? yat?rmay?n çünkü alamazs?n?z.

Muhasebe departman?m?z mesai saatleri içerisinde her 30dk’da bir havale-eft sipari?lerinin kontrollerini sa?lamakta ve onay vermektedir. Onaylanan sipari?iniz sms-mail ile taraf?n?za bilgilendirme yap?lmaktad?r. Burada paray? çekimi aktarm?yorlar hesaba ve ödeme alam?yorum.

?STANBUL ?Ç? 4 SAATTE KURYE ?LE TESL?MAT

Taksitli al??veri?lerde bankalar?n uygulam?? oldu?u vade farklar? bulunmaktad?r. Sitemizden yapm?? oldu?unuz al??veri?lerde adet ve tutar s?n?rlamas? olmadan, Havale/Eft ödeme yöntemiyle olu?turdu?unuz tüm sipari?lerinizde %5 indirim sa?l?yoruz. Ürününüz en k?sa sürede üretilir, Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo fark?yla kap?n?za kadar teslim edilir. %100 pamuktan üretilen kanvas kuma?lar, uzun y?llar boyunca dayan?kl? bir biçimde ürününüzü kullanman?z? sa?lar.

 • Üzgünüz, sadece robot olmad???n?zdan emin olmal?y?z.
 • Pin Up Girls Series Tablosu ve di?er tüm tablolar profesyonel i?çilik ile haz?rlan?r.
 • Üründe herhangi bir bozulma, k?r?lma, tahrip, y?rt?lma, kullan?lma ve bunun gibi durumlar?n?n tespit edildi?i ve ürünün mü?teriye teslim edildi?i andaki hali ile iade edilmedi?i durumlarda ürün iade al?nmaz ve bedeli iade edilmez.
 • Sat?n ald???n ürünleri fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iade edebilirsin.
 • Sitemize üye oldu?unuz takdirde payla?t???n?z tüm e-posta, adres, telefon vb.

Al??veri? deneyiminizi iyile?tirmek için yasal çerezler kullan?yoruz. Detayl? bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikas? sayfam?zdan eri?ebilirsiniz. Bu s?k?nt? çözülmezse, bu siteden daha oyun oynamam.

Pinupbet Pin Up Oyun Sitesine Giremiyorum

20 milyondan fazla sözcük ve anlam? üç farkl? aksanda dinleme seçene?i. Etimoloji, E? ve Z?t anlamlar, kelime okunu?lar? ve günün kelimesi. Yaz?m Türkçele?tirici ile hatal? Türkçe metinleri düzeltme.

 • Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlar?ndaki program ve/veya i?letim sistemi ve/veya internet taray?c?s?n?n ayarlar?ndan çerezleri düzenleyerek kald?rabilirler ve/veya an?lan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihaz?n/program?n arzu edildi?i gibi çal??mayabilece?i ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayaca?? bilinmelidir).
 • Aylard?r tek kuru? vermeyen oyuna girdi?iniz anda 10 dakikada paray? yiyen tek site ancak yemeyi biliyorlar.
 • Ziyaretçilerimiz/Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun ?ekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ili?kin tan?t?m, reklam, ileti?im, promosyon, sat?? ve pazarlama amac?yla, keza ma?aza kart?, kredi kart? ve üyelik bilgilendirme, i?lem, uygulamalar? için ?irketimiz Çiçek ?ç Giyim Tic.
 • Kampanya dönemlerinde ya?anan yo?unluk nedeniyle kargoya verilme süresi 2-7 i? günü aras?nda de?i?kenlik gösterebilir.
 • Yeni ürün duyurular?ndan, özel etkinliklerden ve online tekliflerden ilk önce siz haberdar olun.

Ürünün kargoya teslim edildi?inde SMS ve mail olarak bilgilendirme yap?lmaktad?r. Sipari?in durumunu Hesab?m sayfas?nda bulunan “Sipari?lerim » bölümünden takip edebilirsin. Sipari?ini teslim ald???nda hasarl? olup olmad???n? kontrol etmeni öneririz. Hasarl? olmas? durumunda ürünü teslim almadan, hasar tutana?? ile kargonu iade edebilirsin. Hasarl? ürün haricinde ürün de?i?imi yap?lmamaktad?r. Sat?n ald???n ürünleri fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iade edebilirsin. ?adeler ortalama 7 i? günü içerisinde yap?lmaktad?r. Üründe herhangi bir bozulma, k?r?lma, tahrip, y?rt?lma, kullan?lma ve bunun gibi durumlar?n?n tespit edildi?i ve ürünün mü?teriye teslim edildi?i andaki hali ile iade edilmedi?i durumlarda ürün iade al?nmaz ve bedeli iade edilmez. ?ade etmek istedi?iniz ürünleri UPS Kargo ile W5387E kodunu belirterek kar?? ödemeli olarak bize gönderebilirsiniz.

Online English Turkish and Multilingual Dictionary 20+ million words and idioms.

Sitemizde (mobil uygulamalar? dahil tüm dijital platformlar?nda) muhtelif türde çerezler kullan?lmaktad?r. Bunlar oturum çerezleri, kal?c? çerezler, zorunlu çerezler, i?levsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tan?mlama bilgileridir. Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet sat?n alma ve bilgi güncelleme amaçl? girilen bilgiler, keza kredi kart? ve banka kartlar?na ait gizli bilgiler, di?er internet kullan?c?lar? taraf?ndan görüntülenemez.

 • Pin Up Girls Series Tablosu ve di?er tüm ürünlerde ah?ap ?aseler 3x3cm kal?nl??a sahiptir.
 • ?adeler ortalama 7 i? günü içerisinde yap?lmaktad?r.
 • Tüm kanvas tablolar?m?zda 370gr/m2 %100 pamuk astarl? birinci s?n?f sanatsal kanvas kuma?lar kullan?lmaktad?r.

Comments are closed.